Organisatie

Over Hisfa

Hisfa is de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten. Hisfa is de enige vereniging in Nederland die zich specifiek richt op de belangen van de handel in stro, hooi, fourages en aanverwante producten. Bij Hisfa zijn ruim 80 fouragebedrijven aangesloten. Hisfa heeft als belangrijkste doelstelling om de belangen van de handelaren in stro, hooi, fourages en aanverwante producten te behartigen. De bedrijven die bij Hisfa zijn aangesloten zijn met name actief in de levering van enkelvoudige veevoeders, zoals fourage en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. Een substantieel aantal van deze bedrijven houdt zicht daarnaast bezig met transport, loonwerk, handel in organische mest of kunstmest etc. De totale omzet in de fouragebranche betreft jaarlijks ca. 200 miljoen euro en er werken ongeveer 1.500 mensen.

Samenwerking Agribusiness Service BV (ABS)
Het secretariaat van Hisfa is ondergebracht bij Agribusiness Service BV (ABS) in Rijswijk.

Historie Hisfa
De Woltertomse organisatie is tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 opgericht. Dit was een gecentraliseerde werkgeversorganisatie op economisch gebied, op Duitse leest geschoeid. Binnen deze organisatie functioneerden meerdere vakgroepen en ondervakgroepen, waaronder ook de Vakgroep Groothandel in Hooi, Stro en Ruwvoeders. Deze Vakgroep had een Landelijk Bestuur met op provinciaal niveau de zogeheten kringen met hun eigen besturen.

Stichting ter Bevordering van den Import en Export van Hooi en Stro
Op 30 september 1946 is er een Stichting ter Bevordering van den Import en Export van Hooi en Stroo opgericht. Dit was een voortzetting van de Stichting ter Bevordering van de Binnenlandse en Buitenlandse Handel in Hooi en Stro (H.E.S.) na de liquidatie van de H.E.S.

Product- en Bedrijfschappen
In 1950 is de wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) aanvaard. De vakgroepen en de bedrijfschappen (waaronder het Bedrijfschap Hooi, Stro en Ruwvoeder) zijn overgegaan in een stelsel van Product- en Bedrijfschappen voor zover deze vakgroepen en bedrijfschappen noodzakelijk werden geacht. De nieuwe Product- en Bedrijfschappen werden aangestuurd door zowel werkgevers als werknemers uit de sector.

Landelijke Federatie
Op de vergadering van het Landelijk Bestuur met de bestuursleden van de Provinciale Kringen van de Vakgroep Groothandel in Hooi, Stro en Ruwvoer op 12 juli 1950 te Utrecht waren 46 bestuursleden aanwezig. Tijdens deze vergadering is besloten om in iedere provincie een vrije vereniging op te richten van handelaren in hooi, stro en ruwvoeders. Bij deze verenigingen kon “een ieder, die zich op bonafide wijze met de handel in deze producten bezig hield en aan de deswege door de overheid gestelde bepalingen voldeed” zich aansluiten. Deze provinciale verenigingen vormden samen een Landelijke Federatie van handelaren in hooi, stro en ruwvoeders. Het bestuur van deze Landelijke Federatie bestond uit vertegenwoordigers van de provinciale verenigingen. De Landelijke Federatie werd belast met het behartigen van de algemene belangen van de sector en kon worden aangemerkt als representatief orgaan richting de overheid.

Vereniging van Nederlandse Im- en Exporteurs van Hooi, Stro en Ruwvoeders (VEX)
Op 19 november 1951 werd de Vereniging van Nederlandse Im- en Exporteurs van Hooi, Stro en Ruwvoeders (VEX) opgericht. Vanaf de oprichting werd in de statuten rekening gehouden met aansluiting bij de Landelijke Federatie. Deze aansluiting vond plaats op 26 maart 1952, vanaf deze datum had ook de VEX een zetel in het bestuur van de Landelijke Federatie.

Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten (Hisfa)
De Landelijke Federatie van handelaren in hooi, stro en ruwvoeders werd op 1 mei 1975 voortgezet onder de naam Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Produkten (Hisfa). De tijd van de provinciale verenigingen loopt dan op een eind. Het bestuur van Hisfa bestaat in deze tijd uit minimaal 11 personen en is zodanig samengesteld dat er uit elke provincie iemand in het bestuur zitting heeft. Alle bestuursleden hebben een plaatsvervanger.

In 1993 heeft een verdere verkleining van het bestuur van Hisfa plaatsgevonden. De plaatsvervangende bestuursleden zijn verdwenen en het aantal bestuursleden is verkleind van 11 naar minimaal 7 bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur uit 8 bestuursleden.

Scroll naar boven